முகப்பு / Ikke kategoriseret / 10 வது ஆண்டுப் பெருவிழா 15-11-2018

10 வது ஆண்டுப் பெருவிழா 15-11-2018

டென்மார்க் சைவத்தமிழ் பண்பாட்டுப் பேரவையின் 11 வது ஆண்டு நிறைவுப் பெருவிழா 15-11-2018

 

 

 

மேலும் வாசிக்க

சைவத் தமிழ்ப் பெருவிழா 2016

டென்மார்க் சைவத் தமிழ்ப் பண்பாட்டுப் பேரவையின் 9 வது ஆண்டு சைவத் தமிழ்ப் பெருவிழா, இடம்: Nørrelandsskolen, Thorsvej 7, 7500 …