குரு பக​வான்​

இவ​ருக்கு ஒரு முகம்,​ நான்கு கைகள். குரு பக​வான் ஒரு பரி​பூ​ரண சுபர் ஆவார். நவக்​கி​ர​கங்​க​ளில் “பொன்​ன​வன்’ என்று போற்​றப்​ப​டும் குரு பக​வான்,​ ஜாத​கத்​தில் உள்ள தோஷங்​க​ளைத் தன் பார்வை மற்​றும் சேர்க்​கை​யால் நிவர்த்தி செய்​கி​றார். இவர் இருக்​கும் இடத்​தை​விட,​ பார்க்​கும் இடங்​கள் சுபிட்​ச​ம​டை​யும். இத​னால்​தான் குரு பக​வா​னின் பார்​வையை,​ “”குரு பார்க்க கோடி பாப நிவர்த்தி” என்​கி​றோம். ​ பிரம்​ம​தே​வ​ரின் மானஸ புத்​தி​ரர்​க​ளில் ஒரு​வ​ரும்,​ ​ சப்​த​ரி​ஷி​க​ளில் ஒரு​வ​ரு​மான ஆங்​கீ​ரஸ முனி​வ​ருக்​கும்,​ விசுதா தேவிக்​கும் 7வது புத்​தி​ர​னா​கப் பிறந்​த​வர் குரு பக​வான். அனைத்து சாஸ்​தி​ரங்​க​ளை​யும் கற்​றுத் தெளிந்​த​வர்.

தேவர்​க​ளுக்​கும்,​ ரிஷி​க​ளுக்​கும் குரு​வா​ன​வர். தங்​கத்தை ஆப​ர​ண​மா​கக் கொண்​ட​வர். அனைத்​துப் புத்தி தத்​து​வங்​க​ளுக்​கும் கார​ண​கர்த்தா இவரே. சட்​டம்,​ மருத்​து​வம்,​ பொரு​ளா​தா​ரம்,​ நிர்​வா​கம் ஆகி​ய​வற்​றில் முக்​கி​யத்​து​வம் பெற வைப்​ப​வர். நம் அறி​யாமை என்​கிற இருட்டை விரட்டி,​ அறிவு ஒளியை ஏற்​று​ப​வர். அறி​வைப் புகட்டி,​ வறு​மையை ஓடச் செய்து தன் கார​கத்​து​வ​மான தனத்​ தைக் கொடுப்​ப​வர். ​ ​ ஆல​யங்​க​ளில் தென் திசை நோக்கி,​ தென்​மு​கக் கட​வு​ளா​கக் காட்சி தரு​ப​வர் ஸ்ரீதட்​சி​ணா​மூர்த்தி ஆவார். சிவ​பெ​ரு​மா​னின் குரு வடி​வமே தட்​சி​ணா​மூர்த்​தி​யா​கும். தட்​சி​ணா​மூர்த்தி கல்​லால மரத்​த​டி​யில் அமர்ந்து சந​கர்,​ சநந்​த​னர்,​ சநா​த​னர் மற்​றும் சனற்​கு​மா​ரர் முத​லி​யோ​ருக்கு மௌன நிலையி​லி​ருந்து ஐயங்​களை நீக்கி,​ ஞானத்தை அருள்​கி​றார். இதில் குரு​வா​கிய தட்​சி​ணா​மூர்த்தி யௌ​வ​னம் ​(இளமை)​ உள்​ள​வ​ராக இருப்​பார்,​ பாடம் கற்​கும் ரிஷி​கள் முதி​ய​வர்​க​ளாக இருப்​பார்​கள் என்​பது குறிப்​பி​டத் தக்​கது. ​ குரு பக​வா​னின் அதி​தே​வ​தை​யாக ஸ்ரீதட்​சி​ணா​மூர்த்தி திகழ்​வ​தால் குரு பக​வா​னை​யும்,​ ஸ்ரீதட்​சி​ணா​மூர்த்​தி​யை​யும் வணங்கி வர,​ கல்வி-​கேள்வி ஞானம் உண்​டா​கும். திரண்ட செல்​வ​மும் கிடைக்​கும்.

குரு பக​வா​னின் அனுக்​கி​ர​கத்​தா​லேயே மாந்​தர்​க​ளுக்கு திரு​ம​ணம்,​ புத்​தி​ரம்,​ பேரன்,​ பேத்தி பிறத்​தல்,​ இள​மை​யில் நற்​கல்வி,​ நல்ல உத்​தி​யோ​கம்,​ வயோ​தி​கத்​தில் அமை​தி​யான வாழ்வு ஆகி​யவை கிடைக்​கின்​றன. பல​மான குரு பக​வான் பெண் குழந்​தை​களை நல்ல நிலை​மைக்​குக் கொண்டு வந்து,​ அவர்​க​ளால் குடும்ப கௌ​ர​வத்தை உயர்த்​து​வார். குரு​ப​க​வான் ராசிக்கு 2, 5, 7, 9, 11 ஆகிய ஐந்து ஸ்தா​னங்​க​ளில் சஞ்​ச​ரித்​தால்,​ சிறப்​பு​க​ளைக் கூடு​த​லாக வழங்​கு​வார். மற்ற ராசி​க​ளில் சஞ்​ச​ரிக்க,​ பார்வை பலத்​தால் மட்​டுமே நலன்​க​ளைச் செய்​யக் கூடி​ய​வ​ரா​கி​றார். இவர் மிது​னம்,​ கன்னி,​ தனுசு,​ மீனம் லக்​னக்​கா​ரர்​க​ளுக்கு கேந்​திர ஸ்தா​னங்​க​ளில் தனித்து இருந்​தால் கேந்​தி​ரா​தி​பத்ய தோஷத்தை அடைந்து,​ அந்​தப் பாவங்​க​ளால் உண்​டா​கும் நன்​மை​க​ளைக் குறைத்​து​வி​டு​கி​றார். ​

மேலும் சுக்​கிர பக​வா​னைப் போலவே குரு பக​வா​னும் களத்ர ஸ்தா​ன​மான ஏழாம் வீட்​டில் தனித்து இருக்​கும்​போது,​ மண​வாழ்க்​கை​யில் சுகத்​தைக் கொடுப்​ப​தில்லை. அதற்​குப் பரி​கா​ர​மாக குரு பக​வா​னை​யும்,​ தட்​சி​ணா​மூர்த்​தி​யை​யும் வியா​ழக்​கி​ழ​மை​க​ளில் விர​த​மி​ருந்து,​ இரு​வ​ருக்​கும் கருப்​புக் கொண்​டைக் கடலை மாலை சாற்றி,​ மஞ்​சள் பூக்​க​ளால் அர்ச்​சித்து,​ நெய் தீப​மேற்றி வழி​பட்டு வர,​ சம தோஷ​முள்ள சம்​பந்​தத்தை உண்​டாக்​கித் தரு​வார். மேலும் குரு ஸ்த​ல​மா​கக் கரு​தப்​ப​டும் திருச்​செந்​தூர் செந்​தி​லாண்​ட​வனை வணங்கி வர,​ குரு பக​வா​னால் உண்​டா​கும் தோஷங்​கள் பறந்​தோ​டி​வி​டும். ஏனெ​னில் குரு பக​வான் திருச்​செந்​தூ​ரில் உறை​யும் செந்​தி​லாண்​ட​வரை வணங்கி நலம் பெற்​றார் என்​பது உண்மை.​ ​

குரு பக​வா​னால் கிடைக்​கும் யோகங்​கள்​

குரு பக​வா​னுக்​குக் கேந்​திர ஸ்தா​னங்​க​ளான 1, 4, 7, 10ல் செவ்​வாய் பக​வான் இருந்​தால் குரு மங்​கள யோகம் உண்​டா​கும். இத​னால் ஜாத​க​ருக்கு பூமி,​ உண​வ​கம்,​ போலீஸ்,​ ராணு​வம் ஆகிய துறை​க​ளில் வெற்றி உண்​டா​கும். குரு பக​வா​னு​டன் சூரிய பக​வான் இணைந்தோ,​ அல்​லது அவ​ரைப் பார்த்தோ இருந்​தால் சிவ​ராஜ யோகம் உண்​டா​கி​றது. இவர்​க​ளுக்கு அர​சிய​லில் வெற்றி,​ நிர்​வா​கத் திறமை,​ ​ முதன்​மைப் பதவி ஆகி​யவை கிடைக்​கும். ​ குரு பக​வா​னுக்கு திரி​கோண ஸ்தா​னங்​க​ளான 1, 5, 9 ஆகிய இடங்​க​ளில் சந்​திர பக​வான் இருந்​தால்,​ குரு சந்​தி​ர​யோ​கம் உண்​டா​கும். இந்த யோகத்​தி​னால் ஜாத​கர் ஒரு துறை​யில் சில காலம் இருந்து,​ பின்​னர் படிப்​புக்​குச் சம்​பந்​த​மில்​லாத துறை​யில் பிற்​கா​லத்​தில் ஈடு​பட்டு பெரிய வெற்​றி​க​ளைக் காண்​பார்​கள்.​

கஜ​கே​சரி யோகம் :​

​ குரு பக​வா​னுக்கு 4, 7, 10 ஆகிய கேந்​திர ஸ்தா​னங்​க​ளில் சந்​திர பக​வான் இருப்​ப​தால் இந்த யோகம் ஏற்​ப​டும். இந்த யோகத்​தைக் கொண்​ட​வர்​கள் தங்​க​ளது ஜாத​கத்​தில் உள்ள மற்ற குறை​கள் நீங்​கப் பெற்று,​ எடுத்த காரி​யங்​க​ளில் வெற்றி பெறு​வார்​கள்.​ ​

ஹம்ஸ யோகம் :​​

​ குரு பக​வான் கேந்​திர ஸ்தா​னங்​க​ளான 1, 4, 7, 10ல் ஆட்சி மற்​றும் உச்​சம் பெற்று இருப்​ப​தால் உண்​டா​வது. இது பஞ்ச மஹா புருஷ யோகங்​க​ளில் ஒன்று. இத​னால் எவ​ருக்​கும் தலை வணங்​காத தலை​மைப் பதவி கிடைக்​கும். செல்​வம்,​ செல்​வாக்​கு​டன் நீண்ட ஆயுள் உண்​டா​கும். குரு பக​வா​னும்,​ சனி பக​வா​னும் ஒரு​வர் ஜாத​கத்​தில் இணைந்​தி​ருந்​தாலோ அல்​லது சம சப்​த​மப் பார்வை செய்​தாலோ ஜாத​கர் எடுக்​கும் அனைத்து முயற்​சி​க​ளும் வெற்றி பெறும். தொழில் மற்​றும் உத்​யோ​கத்​தில் எல்​லா​வித சுகங்​க​ளை​யும் அவர் அனு​ப​விப்​பார். ஜாத​கர் கேட்​கா​ம​லேயே பல வித உத​வி​கள் கிடைக்​கும்;​ ஜாத​க​ருக்கு உதவி செய்​யப் பல​ரும் காத்​துக் கொண்​டி​ருப்​பார்​கள். ஜாத​க​ருக்​குச் சமு​தா​யத்​தில் நல்ல மதிப்​பும்,​ மரி​யா​தை​யும் கிடைக்​கும். ஜாத​க​ரின் வாக்​குக்கு எல்​லோ​ரும் கட்​டுப்​பட்டு நடப்​பார்​கள்.

by: Sothi/sivasiva.dk

மேலும் வாசிக்க

விக்கிரகம்

ஆற்றலைத் தாங்கி சேமித்து வைக்கும் திறன் கல்லில் இருப்பதால் மூல கர்ப்பக்கிரகத்தில் கற்சிலைகளையே பிரதிஷ்டை செய்துள்ளனர் ஆன்றோர்கள். உற்சவத்தில் செம்பில் …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *